Sotare Vallentuna

Sotare Vallentuna

Är du privatperson eller fastighetsägare i Vallentuna som behöver hjälp med arbete som blir utfört av en sotare? Vi arbetar som sotare i Vallentuna och står gärna till tjänst med allt från besiktningar till reparationer och underhåll av ventilationen. Du väljer själv om du vill kontakta oss via telefon eller mejl, vi återkommer alltid så snart vi kan.

Tjänsterna vi erbjuder

Som sotare i Vallentuna kan vi snabbt hjälpa dig med uppdrag som injustering och rengöring av din ventilation. Det är mycket viktigt att hålla ventilationen ren och välfungerande för att undvika dålig luft och hög luftfuktighet, vilket leder till mögel- och fuktskador. Genom att låta oss utföra arbetet, sparar du energi och får samtidigt ett bättre inomhusklimat.

Vi på Sotaren i Norrort AB kan också stå till tjänst med OVK-besiktning, samt åtgärda anmärkningar från sådana besiktningar. Vår erfarenhet av sotningstjänster är lång och vi garanterar ett väl utfört arbete oavsett vad du behöver hjälp med. Vid nybyggnation av villor erbjuder våra sotare i Vallentuna helhetsbesiktningar med imkanal, eldstäder Ovk, injustering vid ett och samma tillfälle. Vid nyinstallation/väsentlig ändring av eldstad behövs först en bygganmälan skickas till kommunen. Vi kan hjälpa dig med hur du går till väga.

Om du behöver hjälp med skorstenen eller ventilationen där hemma eller på företaget kan vi på Sotaren i Norrort AB stå till din tjänst. Vår erfarenhet sträcker sig från OVK-besiktningar till helhetsbesiktningar. Vi ser även över och rengör din ventilation för att förbättra ditt inomhusklimat. Dålig ventilation kan nämligen leda till sämre luft och i längden till fuktskador.

Vi är sotare i Vallentuna och har lång erfarenhet av arbetet samt innehar de tillstånd och utbildningar vi behöver för att utföra arbetet korrekt. Du kan anlita oss som privatperson, bostadsrättsförening eller hyresvärd. Vi besiktigar dessutom nybyggda villor där också injusteringar ingår.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Vallentuna

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!