Ovk

Ovk besiktningar, injustering av villor. 


Vi finns för dig som bor i
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

OVK skall utföras regelbundet

OVK skall utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

 • Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.
 • Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.
 • Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen.
 • Med Ovk-riksbehörighet K får man besikta alla typer av ventilationssystem. 
 • Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.
 • Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall
3 år  - Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år - Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation
6 år - Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
 • Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
 • Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!