Sotare Norrort

Sotare Norrort

Det är viktigt att ha koll på sin ventilation och skorsten för att inomhusklimatet ska vara bra. Vi är sotare Norrort som erbjuder en mängd tjänster inom sotning åt både företag och privatpersoner. Du kontaktar oss enkelt via telefon eller mejl för att beskriva dina behov, så kommer vi gemensamt fram till en bra lösning.Vid nybyggnation av villor erbjuds helhetsbesiktningar med imkanal, eldstäder, OVK, injustering  vid ett och samma tillfälle.

Tjänsterna som erbjuds

Sotaren i Norrort AB är ett erfaret företag med kompetenta sotare som dessutom kan stå till tjänst med andra uppdrag, från besiktning av ventilationskanaler till service och underhåll av desamma. Igentäppt eller feljusterad ventilation kan ställa till stor skada i ditt hem, vanligtvis i form av mögel eller fukt. Det bidrar i sin tur till ökad kvalstertillväxt och förhöjda radonvärden. Vi hjälper gärna till med rengöring och injustering av din ventilation.

Vi utför också helhetsbesiktningar och OVK-besiktningar i både villor, lägenheter, skolor och förskolor. Givetvis kan vi även åtgärda OVK-anmälningar om du fått sådana vid din senaste besiktning.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Norrort

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!