Sotare Åkersberga

Sotning

Sotare utför ett viktigt arbete som förebygger en av de vanligaste brandorsaker i småhus. Sot och tjära som bildas på skorstens insida och i rökgasvägar i eldstäder är en brandrisk. Du undviker risken för soteld med en väl rengjord skorsten.

Spara energi

Sotare i Åkersberga hjälper dig att spara energi. Rengjorda rökgasvägar i skorstenar och eldstäder gör att det går åt mindre energi vid uppvärmning. Vi genomför även kontroll av värmeanläggningar som till exempel oljepannor. Olika mätinstrument används för att utföra bland annat rökgasanalyser och täthetsprov. Mätningarna som våra sotare i Åkersberga utför visar om din anläggning fungerar optimalt ur energisynpunkt såväl som miljösynpunkt.

Våra sotare i Åkerberga kan utföra täthetsprovningar, även kallad provtryckning, där man mäter hur lufttät och fuktsäker en byggnad är. Det rekommenderas för alla som vill få sitt hus kvalitetssäkrat, förebygga/åtgärda problem eller uppfylla normkrav.

Råd till fastighetsägare

Vi ger även råd om hur du eldar på bästa sätt. Funderar du på att installera eldstäder och rökkanaler har våra sotare i Åkersberga kunskaper om vilka regler du måste uppfylla. Dålig luft i hemmet påverkar vår hälsa, sömn och koncentrationsförmåga. Det kan vara svårt att själv avgöra om en ventilationsanläggningar fungerar. Våra sotare i Åkersberga kan hjälpa dig med både råd och rengöring.

Har du en villa eller är du fastighetsägare i Åkersberga? Då är vi din sotare med lång erfarenhet av alla typer av sotningsprojekt. Vi står därmed gärna till din tjänst. Vi utför OVK, rengöring av ventilation, besiktning, tätningsprovning av hus. Därtill gör vi service och underhåll på ditt ventilationssystem.

Vi på Sotaren i Norrort AB, både utför OVK-besiktningar, och åtgärdar de eventuella fel som blir upptäckta under besiktningen. Du får alltid ett kvalitativt resultat oavsett varför du anlitar oss. Förutom att vara sotare i Åkersberga kan vi även hjälpa dig i till exempel Vallentuna, Järfälla och Sollentuna. Kontakta oss redan idag för hjälp av professionella sotare.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Åkersberga

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!