Sotare Sollentuna

Professionella sotare i Sollentuna

Vår professionella personal kan utföra alla arbeten inom sotning, såsom besiktning av eldstäder, rengöring av ventilation, service, underhåll och täthetsprovning. Vi har de utbildningar och certifieringar som krävs för att utföra arbetet på ett kompetent och professionellt sätt.

Om du har en nybyggd villa erbjuder vi besiktning av både imkanaler och eldstäder samt injustering på en och samma gång. Våra sotare i Sollentuna kan också utföra OVK-besiktningar.

Få bättre inomhusklimat

Att kontrollera ventilationen är mycket viktigt för att få ett bra inomhusklimat. En dålig ventilation kan bidra till mögel och fuktskador, vilket är mycket skadligt. Du sparar dessutom energi när du har en välfungerande ventilation, samtidigt som inomhusklimatet blir klart bättre.

Som professionella sotare i Sollentuna utför vi gärna arbetet åt dig. Vi arbetar inte bara åt privatpersoner utan även förskolor, skolor och andra företag. Tack vare vår långa erfarenhet av olika typer av sotningsprojekt kan du känna dig trygg när du anlitar oss.

Ett bra inomhusklimat är viktigt för att du och de du bor med ska må bra. Vi hjälper dig gärna med rengöring av ventilationen för att förhindra mögel och fuktskador i ditt hem. Det sparar även energi när din ventilation fungerar väl.

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är någonting som måste bli utfört innan någon använder ventilationssystemet första gången. I många byggnader ska kontroller sedan bli utförda regelbundet. Våra sotare Sollentuna är godkända för den här typen av kontroller och har lång erfarenhet av att utföra dem.

Oavsett om du är privatperson eller fastighetsägare är du välkommen att kontakta oss för hjälp när det är dags för nästa sotning.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Sollentuna

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!