Sotare Stockholm

Sotare i Stockholm

När du behöver anlita en sotare i Stockholm är Sotaren i Norrort det självklara valet. Våra tjänster inkluderar besiktning av eldstäder samt helhetsbesiktningar med imkanal, eldstäder, ventilationskontroll (OVK) samt injustering vid nybyggnation av villor.

Injustering av villor

Sotare i Stockholm tar också hand om rengöringen av ventilation i villor, radhus och lägenheter, samt utrymmen som tvättstugor, daghem och skolor. En alltför smutsig ventilation försämrar inomhusklimatet med fukt och mögelskador, främst i våtutrymmen. Det kan ge ökad uppkomst av kvalster samt höja dina radonvärden. Med en rengjord och injusterad ventilation får du ett bättre inomhusklimat och sparar energi.

Våra sotare i Stockholm kan även hjälpa till med en täthetsprovning där man mäter hur lufttät och fuktsäker en byggnad är. Täthetsprovning kallas även för provtryckning och det rekommenderas för alla som vill få sitt hus kvalitetssäkrat, förebygga/åtgärda problem eller uppfylla normkrav.

Service och underhåll

Sotaren i Norrort hjälper dig med det mesta inom service och underhåll samt åtgärdar OVK-anmärkningar. Du kan även beställa montering av glidskydd samt täthetsprovning av lägenheter och villor. Vi har en lång erfarenhet inom området så du som kund får alltid kvalitet på det jobb vi utför, oavsett vilken typ av tjänst eller service du anlitar oss för.

Behöver du en sotare?

Det är inte bara du med skorsten och eldstad som behöver en sotare med jämna mellanrum. Faktiskt är det så att all ventilation i hemmet måste ses över och bli rengjord för att behålla en god luftkvalitet.

Se över ventilationen hemma

Även om du inte har en eldstad kan det vara så att ventilationen hemma kräver en rengöring. En smutsig ventilation skapar nämligen en brandrisk. Dessutom kan det uppkomma mögel i ventilationsutrymmen, speciellt i våtutrymmen så som badrum och tvättstugor. Hur kan du då undvika detta? Genom att kontakta en sotare i Stockholm kan du enkelt förebygga brandrisk och mögel och dyra fakturor i framtiden.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Stockholm

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!